Posts Tagged "پمپ هیدرولیکی"

پمپ های هیدرولیکی

پمپ های هیدرولیکی چیست

پمپ های هیدرولیک چیست پمپ های هیدرولیکی در هر سیستم هیدرولیكی جریان سیال توسط پمپ تامین می شود. پمپ های هیدرولیکی فشار ایجاد نمی كنند و فقط بر مقاومت ایجاد شده در برابر بار مقاوم غلبه می كنند. پمپ های…

ادامه مطلب
پمپ هیدرولیکی

پمپ هیدرولیکی

پمپ هیدرولیکی با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که…

ادامه مطلب
پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک پمپ هیدرولیک اصلی ترین جزء سیستم هیدرولیک می باشد که توان مکانیکی را که از طریق احتراق داخلی یا بوسیله موتورهای الکتریکی تامین می شود را به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ ایجادکننده جریان سیال می باشد…

ادامه مطلب